ขอนแก่น เซ็นทรุ่ม  KhonKaen Centrum

 

   33/17-18 ซอยสุภธีระ ถนนศรีจันทร์

   อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

   ประเทศไทย

 

   โทร. 081-574-0507

 

   Email : supa_2507@hotmail.com
   Website : www.kk-centrum.com